POCU 2014-2020 - Anunturi 2020

(17.02.2020) Rezultate finale ale concursului organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


OIR POS DRU NORD-EST publica Rezultatele finale privind concursul organizat în zilele de 05.02.2020 (selecția dosarelor) și 10-11.02.2020 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale din cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246


(14.02.2020) AM POCU: Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelurilor 476/4/18/ și 478/4/18/


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 14 februarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate”, pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.

(12.02.2020) REZULTATUL interviului la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


OIR POS DRU NORD-EST publica rezultatul interviului la concursul organizat în data perioada 10-11.02.2020 în vederea ocupării posturilor contractuale din cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246


(05.02.2020) REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


OIR POS DRU NORD-EST publica rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.02.2020 pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 12 posturi în afara organigramei (anunt publicat in data de 05.02.2020, orele 12.30)


(03.02.2020) ERATA la anunțul din data de 20.01.2020 privind angajarea în afara organigramei


ERATA la anunțul din data de 20.01.2020 privind angajarea în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246.
Bibliografia de concurs (Anexele 4,5 si 6) se modifica astfel:
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice se inlocuieste cu ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ


(20.01.2020) OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 12 posturi în afara organigramei


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată de 14 luni (maxim mai 2021) a unui număr de 12 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

- curriculum vitae, în original;
- scrisoare de intenţie;
- minim o scrisoare de recomandare;
- formular de înscriere, în original (Anexa 1);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
- copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate specific postului;
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (Anexa 2); în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în original.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documente:
Anunt complet - Anunt complet
Anexa1- Anexa 1 - formular de înscriere
Anexa2- Anexa 2 - Declaratie
Calendar- Anexa 3 - Calendar
Anexa4- Anexa 4 - Bibliografie
Anexa5- Anexa 5 - Bibliografie
Anexa6- Anexa 6 - Bibliografie


(17.01.2020) AM POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicarea Ordinului nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”

Alte anunturi