FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)


logo_fseFondul Social European este unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE) si a fost înfiinţat prin Tratatul de la Roma in 1957 pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viata si prosperitate in regiunile si statele membre ale UE. FSE este principalul instrument financiar al UE pentru investiţii in dezvoltarea resurselor umane, fiind un mijloc de a crea locuri de munca mai bune si mai multe, sprijinind ocuparea forţei de munca in UE.
FSE promovează coeziunea economica si sociala. Participanţii la proiectele FSE pot fi: ONG-uri si parteneri sociali active in domeniul incluziunii sociale si al ocupării forţei de munca, administraţii publice, întreprinderi si alte parţi interesate relevante. Obiectivele si priorităţile pentru intervenţia FSE se stabilesc prin programe operaţionale. Comisia Europeana împreuna cu fiecare regiune sau stat membru convine asupra unui program operaţional pentru finanţarea de către FSE pentru perioada 2007-2013.

Principiile care stau la baza Fondului Social European sunt:
1. principiul cofinanţării (cofinanţarea poate varia intre 50% si 85% din costul total al intervenţiilor);
2. principiul gestionarii partajate (autorităţile naţionale sau regionale din fiecare stat membru pregătesc programele operaţionale, selectează si monitorizează proiectele, aplicarea la fata locului fiind gestionata de către acestea).
Liniile directoare pentru acţiunile FSE sunt elaborate la nivel european. Finanţarea FSE se bazează pe doua obiective ample:
1. obiectivul “convergenta” (tarile si regiunile eligibile vor primi peste 80% din finanţarea UE);
2. obiectivul “ocuparea forţei de munca si competitivitatea regionala”.
Obiectivul “convergenta” cuprinde toate regiunile UE cu un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor sub 75% din media Comunitatii.
Obiectivul “Ocuparea forţei de munca si competitivitatea regionala” acoperă toate regiunile UE care nu sunt eligibile conform obiectivului “convergenta”.
Fondul Social European se va concentra pe patru domenii majore: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor, imbunatatirea nivelului de incluziune sociala prin combaterea discriminării persoanelor vulnerabile si facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate (minoritati, emigranţi, persoane cu dizabilitati,etc.), imbunatatirea accesului la participare si ocupare pe piaţa muncii si promovarea parteneriatelor pentru reforma in domeniile incluziunii si ale ocupării.
Aproape 75% din intervenţiile FSE se fac pentru promovarea egalitarii de şanse si adaptarea muncitorilor la evoluţia sistemului de producţie si la schimbările industriale, reinsertia sociala a şomerilor, ameliorarea funcţionarii pieţei forţei de munca precum si reducerea şomajului in rândul tinerilor.
Fondul Social European va fi implementat in conformitate cu Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Munca. Prevederile referitoare la FSE sunt conţinute in Regulamentul Nr.1081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa vizitati site-urile:

Fondul Social European in Romania

Fondul Social European