Informaţii date cu caracter personal


Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est, cu sediul in Piatra Neamt, str. Alexandru Cel Bun, nr. 16-18, cod 610004, telefon 0233.231.950, fax 0233.231.957 asigură administrarea eficientă a fondurilor europene acordate pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse in accesarea fondurilor europene.


Definitii

In sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor):

  1. date cu caracter personal” inseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  2. prelucrare” inseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
  3. operator” inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
  4. destinatar” inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile in materie de protecţie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrării

Legalitatea prelucrării

Potrivit dispozițiilor art.6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și in măsura in care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. persoana vizată şi-a dat consimţămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
  3. prelucrarea este necesară in vederea indeplinirii unei obligaţii legale care ii revine operatorului;
  4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  5. prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;
  6. prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizată este un copil.

Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est sunt implementarea tehnică, implementarea financiară și monitorizare pentru POCU, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru POSDRU, in conformitate cu HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.
Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:


- primirea cererilor de finanțare;
- verificarea cererilor de finanțare;
- selectarea proiectelor finanțate;
- incheierea contractelor de finanțare;
- aprobarea inceperii derulării proiectelor finanțate;
- efectuarea vizitelor pe teren;
- verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;
- raportarea progresului măsurilor;
- propunere in vederea autorizării plăților către beneficiari;
- informare și promovare a POCU;
- evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire;
- derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și prevederile legale aplicabile.
Precizăm că informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către OIR PECU Regiunea NORD-EST și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați in mod direct in procesele aferente scopurilor mai sus, autorități publice abilitate de lege sau cu care OIR PECU NORD-EST a incheiat protocoale de colaborare in scopul indeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene, in scopul monitorizării și controlului privind Programele POSDRU și POCU.
Datele dumneavoastră ar putea fi transferate in exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.
In funcție de scopul urmărit, OIR PECU Regiunea NORD-EST prelucrează datele următoarelor categorii de persoane:
- reprezentanții (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin POSDRU sau POCU; - reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați in mod direct sau indirect in relațiile contractuale cu OIR PECU REGIUNEA NORD-EST;
- reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați implicați in implementarea POCU. Menționam că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm in considerare durata contractuală pană la indeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale in materie, precum și perioada derulării POSDRU si POCU.

Drepturile persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal conferite de prezentul Regulament

• Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
• Dreptul la rectificare: puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție: puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.


Incepand din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct Responsabilului pentru protecția datelor (DPO OIR PECU Regiunea NORD-EST) la adresa datepersonale@fsenordest.ro

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti) sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE)2016/679.