POCU 2014-2020 - Anunturi 2023(03.05.2023) Calendar evenimente promovare PEO si PoIDS


Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea NORD-EST, instituție aflată în subordinea Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene, face parte din sistemul de gestionare a Programului Educație și Ocupare 2021–2027 (PEO) și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 (PIDS).

Programul Educație și Ocupare(PEO) 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde de euro, va asigura intervenții ce vor viza îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și creșterea accesului pe piața muncii), antreprenoriat și economie socială, creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, creșterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, adaptarea la piața muncii și tehnologii. Concomitent, Programul va finanța proiecte ce vor sprijini învățământului profesional și tehnic, respectiv procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027
are alocate fonduri europene în valoare de 4,15 miliarde euro, pentru a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă. Prin proiectele finanțate vor fi sprijinite grupurile vulnerabile, prin acțiuni ce vor viza: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, protejarea dreptului la demnitate socială, accesul comunităților rurale la serviciile primare, reducerea disparităților dintre copiii expuși la riscul de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii, servicii pentru sprijinirea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități, acordarea de ajutoare persoanelor defavorizate.

În vederea promovării oportunităților de finanţare disponibile prin PEO și PoIDS, în perioada 05 - 25 mai 2023, vom realiza o serie de întâlniri cu potențialii beneficiari din Regiunea NORD-EST. Detaliile privind fiecare reuniune se regăsesc în calendarul evenimentelor.

Descarca calendar eveniment

Pentru participarea la întâlnirea on-line organizată în data de 25.05.2023 destinată beneficiarilor privaţi, este necesară completarea formularului atașat si trimiterea acestuia prim e-mail, cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru întâlnire, la adresa: comunicare@fsenordest.ro.

Descarca Formular înscriere eveniment on-line

(22.03.2023) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Toyota Corolla


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 08.04.2023 si a politei CASCO este 10.04.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 28.03.2023, orele 16:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(13.03.2023) Anunt privind achiziția poliței RCA pentru autovehiculul instituției marca Fiat Scudo


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe Europe Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA pentru Fiat Scudo
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este martie 2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 20.03.2023, orele 12:30;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata poliței se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar


Arhiva anunturi